Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens – website www.emera.–group.be

Wie publiceert en beheert deze website?

Deze website (www.emera-group.be) wordt gepubliceerd en beheerd door de vennootschap EMERA, een “société par actions simplifiée” naar Frans recht met een kapitaal van 4.300.000,00 euro, ingeschreven in het “Registre du Commerce et des Sociétés” van Cannes met het nummer 399 751 452, met als maatschappelijke zetel 45 allée des Ormes – E’Space Park B – CS 12100 – 06254 MOUGINS Cedex (Frankrijk), vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Claude CHETON (hieronder “ EMERA” genoemd),

Vertegenwoordigd door de Voorzitter in functie, de heer Claude CHETON, naar behoren gemachtigd voor de doeleinden van het onderhavige document.

Intra-communautair btw-nummer: FR 09 399 751 452

Website gehost door OVH, 140 Quai du Sartel, 59100 Roubaix, telefoon: +33 (0)9 72 10 10 07.

Houdt deze website persoonsgegevens bij en indien ja, voor welke doeleinden?

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie die het mogelijk maakt om u direct of indirect te identificeren in de zin van artikel 4.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Op deze website hebt u in alle vrijheid de mogelijkheid om zelf aan de vennootschap EMERA, haar filialen en de vestigingen van de groep persoonsgegevens mee te delen die op u betrekking hebben, door middel van online formulieren, of om in interactie te treden met de groep EMERA, onder andere om u te abonner op de nieuwsbrief, om documentatie en brochures te verkrijgen, om een inschrijving aan te vragen voor een evenement dat door de groep EMERA wordt georganiseerd (inhuldigingen, wedstrijd voor chefs, lezingen, bijeenkomsten, diverse evenementen), om informatie over de groep EMERA te ontvangen, om informatie aan de groep EMERA te bezorgen, om mee te doen aan een peiling, op uw cv in te sturen en meer algemeen u kandidaat te stellen voor een vacature en om uw rechten in het kader van de Europese GDPR en de Franse wet “Informatique et Libertés” uit te oefenen.

Over het algemeen verzamelt en verwerkt de groep EMERA uw persoonsgegevens bijgevolg om (i) haar relaties te beheren met de gebruikers van de website en in ruime zin met haar contacten (klanten / prospects), met inbegrop van communicatie- en marketingactiviteiten (onder andere segmentering, doelgroepbepaling, prospectie, nieuwsbrief), (ii) de aanwervingsactiviteiten bij een vacature te beheren: sollicitaties ontvangen en bestuderen, kandidaten oproepen, interviews organiseren, kandidaten afwijzen of aanwerven, en (iii) te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De gegevensverzameling wordt beperkt tot het strikte minimum.

Elk formulair geeft duidelijk aan welke gegevens strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van het formulier (bijvoorbeeld uw e-mailadres als u zich abonneert op de nieuwsbrief).

Indien u aan de groep EMERA persoonsgegevens van derden zou meedelen, breng deze hier dan vooraf van op de hoogte, overeenkomstig het onderhavige beleid, of vraag zelfs hun toestemming wanneer dat vereist is volgens de geldende reglementering.

De groep EMERA stelt ook statistieken op en voert studies uit op basis van informatie die door deze website wordt verwerkt (over inschrijvingen op de nieuwsbrief, vragen om inlichtingen, inschrijvingen op evenementen die door de groep EMERA worden georganiseerd enz.).

Leidt het bezoeken van deze website tot het beheer van cookies?

Bij het raadplegen van deze website worden cookies (verbindingsverklikkertjes) en gelijkaardige technologieën op uw computer, tablet of smartphone geïnstalleerd.

EMERA kan onder andere aan de hand van cookies de inhoud of de informatie op de website relevanter voor u maken en aanpassen aan uw persoonlijke behoeften.

EMERA kan in geen geval een gebruiker identificeren door middel van een cookie.

In de praktijk gebruiken wij cookies voor de volgende doeleinden:

* de presentatie van de website aan de eigenschappen van uw terminal aanpassen (resolutie, besturingssysteem, gebruikt terminaltype enz.);

* de gebruikerssessies beheren;

* maatregelen nemen voor de beveiliging of bescherming van de website;

* informatie onthouden die u hebt ingevoerd of aangevraagd via formulieren op onze website die u invult;

* navigatieproblemen opsporen;

* evalueren hoe relevant de gepubliceerde inhoud en de ergonomie van de website zijn;

* statistieken opstellen en analyses uitvoeren van het bezoek aan en het gebruik van de website, de navigatie, het bereik van de website en de verschillende ruimtes ervan, meer bepaald om ze te verbeteren;

* de gebruikerservaring verbeteren volgens uw voorkeuren.

Samengevat: EMERA gebruikt op deze website cookies van drieërlei aard: functioneel, technisch en om het bereik te meten.

Deze website gebruikt “Tarteaucitron” om de bezoeksgegevens te analyseren. Deze software is ingesteld om geen volledige IP-adressen te bewaren om surfers anoniem te houden. De anonieme gegevens worden verzameld om de aangeboden service te verbeteren. Ga naar de website van de Franse “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” (CNIL) voor meer informatie over cookies.

Kan ik deze cookies weigeren?

Ja en dit kan op verscheidene manieren. Als u niet wenst dat deze website cookies op uw computer installeert, dan kunt u deze blokkeren:

* door een browser te gebruiken die standaard cookies weigert;

* door uw browser correct te configureren of door een add-on in uw browser te installeren die specifiek ontworpen is voor het beheer van cookies;

* door uw browser zo te configureren dat hij aan de website meedeelt dat u niet wilt worden gevolgd (“Do not track”). De website respecteert uw keuze.

Waarop berust de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze website?

De verwerking van uw persoonsgegevens door de groep EMERA berust op:

* hetzij het legitieme belang van de groep EMERA om zijn relaties met de gebruikers van de website te volgen, te beheren en te organiseren (met inbegrip van bereikmeting) en meer algemeen met zijn contacten (klanten / prospects) en om communicatieacties op te zetten in het kader van zijn activiteit en zijn ontwikkelen, onder andere op economisch gebied;

* hetzij de uitvoering van precontractuele maatregelen die genomen worden op verzoek van de betrokken persoon, waarbij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van de

gebruikers en de contacten onontbeerlijk is om rekening te houden met en in te gaan op de verzoeken van deze persoon (bijv. verzoek om contact op te nemen, vraag om inlichtingen, spontane sollicitatie of reactie op een vacature / samenwerkings- of stageaanbod, …);

* hetzij uw toestemming wanneer deze noodzakelijk is. In een dergelijk geval kunt u uw toestemming op elk ogenblik weer intrekken (bijvoorbeeld als u ons laat weten dat u de door EMERA uitgegeven nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen).

* hetzij het legitieme belang van EMERA, voor het meten van het bereik. In dit geval beschikt u over het recht om u te verzetten.

Voor wie zijn de persoonsgegevens bestemd die door deze website worden verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de werknemers en stagiairs van de groep EMERA, voor de hierboven vermelde doeleinden.

In dit verband brengen wij u ervan op de hoogte dat de filialen en vestigingen van de groep EMERA zich hoofdzakelijk in de Europese Unie bevinden, met dien verstande dat de groep ook over een entiteit in Zwitserland beschikt waaran uw persoonsgegevens eventueel kunnen worden meegedeeld (de Europese Commissie erkent dat dit land een gelijkwaardig beschermingsniveau van de gegevens biedt in verhouding tot de reglementering van de Europese Unie, waarbij een kopie van de beslissing van gelijkwaardigheid kan worden aangevraagd bij de hieronder vermelde Data Protection Offficer).

Uw persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden verwerkt door een verwerker (onderaannemer) van de groep EMERA (in de zin van artikel 4.8 van de GDPR), die nauwgezet opgevolgd wordt.

Behalve in de gevallen waarin de groep EMERA een beroep doet op onderaannemers worden uw persoonsgegevens in de groep EMERA nooit meegedeeld aan derden, tenzij wanneer de wet of een gerechtelijke overheid dit vereisen.

Indien mededeling aan derden uitzonderlijk toch zou worden overwogen, dan zak uw vrije, geïnformeerde en expliciete toestemming hiervoor worden gevraagd.

Hoe zijn de persoonsgegevens die door deze website worden verwerkt, beveiligd?

Alle pagina’s van deze website die de mogelijkheid bieden om persoonsgegevens in te voeren, voldoen aan het https-protocol.

EMERA gaat de verbintenis aan om de persoonsgegevens die in het kader van deze website worden verwerkt te beschermen volgens de regels van de kunst.

EMERA dankt u om niet te aarzelen om alles te melden wat zou kunnen wijzen op een gebrek aan beveiliging.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

De duur van de bewaring van de persoonsgegevens hangt af van het beoogde doel van de bewaring.

De gegevens die u hebt meegedeeld en die zijn bestemd voor gebruik in een van de verwerkingen die de groep EMERA uitvoert voor het beheer van zijn interacties met zijn onderaannemers worden bewaard zolang dit nodig is voor de toepassing ervan in de geschikte verwerking (verspreiding van de nieuwsbrief, inschrijving voor een evenement, aanvraag tot toetreding, vraag om informatie over de groep EMERA, publicatie van een vacature of stageaanbod enz.).

Behalve wanneer anders vermeld, wanneer u uw toestemming geeft of wanneer het nodig is om de gegevens te archiveren tijdens de wettelijke verjaringstermijn en/of de verplichte bewaarduur, worden uw persoonsgegevens maximaal gedurende drie jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van

uw commerciële of contractuele relatie met de groep EMERA of nog vanaf uw laatste contact met de groep EMERA. Gegevens in verband met een sollicitatie / samenwerkingsaanvraag / stageaanvraag worden gedurende maximaal twee jaar bewaard vanaf de ontvangst van de kandidatuur door de groep EMERA.

Voor de bewaarduur van gegevens in verband met cookies verwijzen wij u naar het Cookiebeleid.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen die GDPR en de Franse wet “Loi Informatique et Libertés” mij toekennen?

Overeenkomstig GDPR en de Franse wet “Informatique et Libertés, kunt u verschillende aanvragen tot ons richten:

Verzoek in verband met uw recht van inzage

Stuur met de post een ondertekende brief naar “EMERA – Data Protection Officer – 45 Allée des Ormes Park B 06254 MOUGINS CEDEX”, samen met een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs.

Vermeld in uw verzoek op welke gegevens of verwerkingsoperaties ze betrekking heeft.

Uw gegevens worden u met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging met de post gestuurd.

EMERA kan een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten aanrekenen voor elke bijkomende kopie die wordt gevraagd (artikel 15.3 van GDPR).

Bij duidelijk ongegronde of buitensporige aanvragen kan EMERA eisen dat redelijke kosten worden betaald, die rekening houden met de administratieve kosten om de informatie te leveren, of weigeren om aan deze aanvragen gevolg te geven (artikel 12.5 van GDPR).

Verzoek in verband met uw recht op rectificatie

Als u meent dat de gegevens die op u betrekking hebben onjuist zijn en zouden moeteen worden rechtgezet, dan stuurt u met de post een ondertekende brief naar “EMERA – Data Protection Officer – 45 Allée des Ormes Park B 06254 MOUGINS CEDEX”, samen met een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs.

Vermeld nauwkeurig de onjuiste of onvolledige gegevens die op u betrekking hebben en voeg alle informatie bij die ons in staat moet stellen om ze te verbeteren of aan te vullen (artikel 15 van GDPR).

Verzoek in verband met uw recht op gegevenswissing

Stuur met de post een ondertekende brief naar “EMERA – Data Protection Officer – 45 Allée des Ormes Park B 06254 MOUGINS CEDEX”, samen met een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs.

Vermeld nauwkeurig de gegevens die op u betrekking hebben en die u wenst te laten wissen, alsook de redenen voor uw verzoek (artikel 17 van GDPR).

Opmerking: dit is geen absoluut recht. EMERA zal elk verzoek bestuderen, maar kan verplicht zijn om informatie die op u betrekking heeft te bewateren, onder andere in het kader van het beheer van een geschil. In dat geval brengen wij u daarvan op de hoogte.

Verzoek in verband met uw recht op beperking van de verwerking

Stuur met de post een ondertekende brief naar “EMERA – Data Protection Officer – 45 Allée des Ormes Park B 06254 MOUGINS CEDEX”, samen met een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs.

Vermeld nauwkeurig de gegevens die op u betrekking hebben en waarvan u een beperking van de verwerking vraagt, alsook de redenen voor uw verzoek.

Opmerking: dit is geen absoluut recht. EMERA kan beslissen om de verwerking van uw gegevens voort te zetten (artikel 18.3 van GDPR). Indien de beperking wordt doorgevoerd, kan ze ertoe leiden dat EMERA zijn dienstverlening opschort. Deze gevolgen worden u meegedeeld in de brief waarin wij bevestigen dat wij uw verzoek tot beperking van de verwerking hebben ontvangen.

Verzoek in verband met uw recht van bezwaar

Stuur met de post een ondertekende brief naar “EMERA – Data Protection Officer – 45 Allée des Ormes Park B 06254 MOUGINS CEDEX”, samen met een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs.

Opmerking: dit is geen absoluut recht; Vermeld nauwkeurig de verwerking waarvoor u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsook de redenen voor uw verzoek (artikel 21 van GDPR).

Verzoek in verband met uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U kunt op elk ogenblik een verzoek tot overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens indienen om de persoonsgegevens te verkrijgen die EMERA over u heeft verzameld in het kader van verwerkingen die steunen op toestemming en op basis van een contract.

Om dit recht uit te oefenen dient u een brief met de post te sturen naar “EMERA – Data Protection Officer – 45 Allée des Ormes Park B 06254 MOUGINS CEDEX”, samen met een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs.

Als u wenst dat uw persoonsgegevens in een standaardformaat aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, vermeld dit dan en voeg de contactgegevens van deze andere verwerkingsverantwoordelijke toe.

NB1: U hebt ook het recht om algemene en bijzondere richtlijnen te geven betreffende het lot van uw persoonsgegevens en eventueel de manier waarop u wenst dat uw rechten worden uitgeoefend na uw overlijden.

NB2: Sommige online formulieren op de website vragen de gebruikers om hun telefoonnummer in te voeren. Hoewel de groep EMERA de verbintenis aangaat om geen telefonisch contact met de gebruiker op te nemen, tenzij om op zijn verzoek in te gaan (contact, inlichting, sollicitatie, …), dient de gebruiker toch te weten dat hij bovendien, als consument, het recht heeft om zich gratis in te schrijven op de nationale lijst van verzet tegen ongevraagde telefonische reclame, via de website die toegankelijk is via de URL www.bloctel.gouv.fr.

Kan ik contact opnemen met de Data Protection Officer?

Dit formulier dient UITSLUITEND voor verzoeken gericht aan de Data Protection Officer van EMERA, overeenkomstig de Franse wet “Informatique et Libertés” en/of GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming). >> Toegang tot het Contactformulier “Verzoek aan de Data Protection Officer”

U kunt de Data Protection Officer ook bereiken met een brief die u via de post stuurt naar “EMERA – Data Protection Officer – 45 Allée des Ormes Park B 06254 MOUGINS CEDEX” of donneespersonnelles@emera.fr.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens of uw verzoeken krachtens GDPR of de Franse wet “Informatique et Libertés” worden verwerkt, dan kunt u contact opnemen met de Franse “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” (CNIL) en een klacht indienen bij deze instantie.

En in verband met de nieuwsbrief van EMERA ?

U kunt u op deze website aanmelden om regelmatig en gratis de nieuwsbrief van EMERA te ontvangen.

Als u deze elektronische nieuwsbrief in het html-formaat ontvangt, dan dient u te weten dat hij indicatoren bevat ter controle van de goede ontvangst ervan (webug), om de lijst van geadresseerden bij te werken en de belangstelling voor de erin behandelde onderwerpen te meten. Als u niet wenst dat wij deze informatie over u verzamelen, dan dient u in de instellingen van uw webbrowser ad hoc wijzigingen aan te brengen.

Wanneer werd deze pagina bijgewerkt?

Deze versie werd herzien op 4 maart 2019.

Wij behouden ons het recht voor om deze pagina periodiek te wijzigen. Wij verzoeken u bijgevolg om ze regelmatig te raadplegen.

This post is also available in: Frans